GIF
Global Income Focus

พอร์ตการลงทุนที่เน้นการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-5% ต่อปี พร้อมคาดหวังเงินต้นเติบโตในระยะยาว ผ่านนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ระหว่าง 0-60% เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด

Finnomena Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
2,000,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
4-6%
ความเสี่ยง
กลาง
มุ่งเป้าสร้างรายได้ พร้อมเงินต้นที่เติบโต (ไม่การันตี)

เป้าสร้างผลตอบแทน 4-6% ต่อปี โดยในส่วนนี้เป็นกระแสเงินสด 3-5%

ยืดหยุ่นพร้อมรับทุกสถานการณ์

ปรับสัดส่วนการลงทุนเท่าที่จำเป็น บนสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงได้ตั้งแต่ 0-60%

จัดพอร์ตกระจายหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย ผ่านกองทุนรวม

Global Income Focus คืออะไร?

พอร์ตการลงทุนที่เน้นการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-5% ต่อปี พร้อมคาดหวังเงินต้นเติบโตเฉลี่ย 1-2% ต่อปีในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี) ผ่านนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ระหว่าง 0-60% เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด

Global Income Focus เหมาะกับใคร
  • ต้องการกระแสเงินสด โดยระยะยาวไม่สูญเสียเงินต้นหรือต้องการส่งเงินต้นในเป็นมรดก
  • รับความเสี่ยงจากความผันผวนของพอร์ตได้ เนื่องจากมีสัดส่วนหุ้นเป็นจำนวนที่มีนัยยะ
  • มีเงินก้อน ไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
3 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 30%
ตราสารหนี้ 25%
กองทุนรวมแบบผสม 45%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (10 พ.ค. 67)
จัดตั้ง ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
ตั้งแต่จัดตั้ง
-0.02%
1Y
1.41%
3Y
-3.7%
ตัวอย่างแผน Global Income Focus ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
private
ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน