GURUPORT
Growth Momentum AI

พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum คัดเลือกโดย AI จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง พอร์ตค้ดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

FINNOMENA Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
10%
ความเสี่ยง
สูง
พอร์ตคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุน

ต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส

ลงทุนแบบ equal weight

ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

และปรับพอร์ตปีละ 4 ครั้ง

แผนนี้ออกแบบโดย

Deepscope

Growth Momentum AI คืออะไร?

พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum คัดเลือกโดย AI จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง พอร์ตค้ดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

Growth Momentum AI เหมาะกับใคร
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง
  • มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 2 ปีขึ้นไป
  • รับความเสี่ยงได้สูงมาก
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
2 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 80%
กองทุนรวมแบบผสม 20%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (3 พ.ย. 65)
จัดตั้ง ณ วันที่ 16 มิ.ย. 65
ตั้งแต่จัดตั้ง
-28.17%
ตัวอย่างแผน Growth Momentum AI ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน