GURUPORT
Growth Momentum AI

พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum คัดเลือกโดย AI จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง พอร์ตค้ดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

Finnomena Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
10%
ความเสี่ยง
สูง
พอร์ตคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุน

ต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส

ลงทุนแบบ equal weight

ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

และปรับพอร์ตปีละ 4 ครั้ง

แผนนี้ออกแบบโดย

Deepscope

วิดีโอแนะนำ

Deepscope

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI)

Growth Momentum AI คืออะไร?

พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum คัดเลือกโดย AI จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง พอร์ตค้ดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

Growth Momentum AI เหมาะกับใคร
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง
  • มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 2 ปีขึ้นไป
  • รับความเสี่ยงได้สูงมาก
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
1 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 100%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (4 ก.ค. 67)
จัดตั้ง ณ วันที่ 16 มิ.ย. 65
ตั้งแต่จัดตั้ง
-9.26%
1Y
-2.58%
ตัวอย่างแผน Growth Momentum AI ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน