RIS
Retirement Income Solution

พอร์ตการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ ก่อนต่อยอดการลงทุนไปยังพอร์ตอื่นๆ มีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-4% ต่อปี พร้อมด้วยนโยบายการควบคุมความผันผวนแบบเข้มงวด ด้วยการตั้งเป้าขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 5% เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินลงทุนนั้นจะสามารถใช้ได้นานที่สุดหลังเกษียณ

Finnomena Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
3-4%
ความเสี่ยง
กลาง
มุ่งสร้างกระแสเงินสดใช้หลังเกษียณ

ตั้งเป้าที่ 3-4% ต่อ (ไมใช่การการันตี) โดยเงินต้นลดน้อยที่สุด

ตั้งเป้าขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 5% (ไม่การันตี)

เน้นรักษาเงินตนให้ใช้ได้นานที่สุด ไม่เสี่ยงเกินจำเป็น

จัดพอร์ตกระจายหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย ผ่านกองทุนรวม

Retirement Income Solution คืออะไร?

พอร์ตการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ ก่อนต่อยอดการลงทุนไปยังพอร์ตอื่นๆ มีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-4% ต่อปี พร้อมด้วยนโยบายการควบคุมความผันผวนแบบเข้มงวด ด้วยการตั้งเป้าขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 5% เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินลงทุนนั้นจะสามารถใช้ได้นานที่สุดหลังเกษียณ

Retirement Income Solution เหมาะกับใคร
  • ต้องการกระแสเงินสด สำหรับใช้จ่ายวัยเกษียณ
  • ต้องการพอร์ตสร้างรากฐานก่อนไปลงสินทรัพย์หรือพอร์ตอื่นๆที่เสี่ยงกว่านี้
  • มีเงินก้อน พร้อมลงทุนระยะยาว 10 ปีเป็นต้นไป - ตลอดชีวิต
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
3 สินทรัพย์
ตราสารหนี้ 40%
กองทุนรวมแบบผสม 45%
อสังหาริมทรัพย์, REITs และอื่นๆ 15%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (4 ก.ค. 67)
จัดตั้ง ณ วันที่ 1 เม.ย. 64
ตั้งแต่จัดตั้ง
-1.28%
1Y
2.18%
ตัวอย่างแผน Retirement Income Solution ณ วันที่ 4 กันยายน 2566
exclusive
ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน