FINNOMENA Playlist Cover
Immunity

สำหรับผู้ที่มีต้องการหาโอกาสการลงทุนในสภาวะตลาดผันผวนหรือขาลง

แผนการลงทุน

Thematic

SET Immunity

ลงทุนใน 3 กองทุนที่พร้อมปกป้องพอร์ตของคุณในตลาดขาลงหุ้นไทย

ขั้นต่ำ

500,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

2-4%
เสี่ยงกลาง

Thematic

World Immunity

ลงทุนใน 3 กองทุนที่พร้อมปกป้องพอร์ตของคุณในตลาดขาลงหุ้นโลก

ขั้นต่ำ

500,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

2-4%
เสี่ยงกลาง