Finnomena Playlist Cover
สร้างรายได้

สำหรับผู้ที่มีเงินก้อนและต้องการนำเงินก้อนนั้นมาสร้างรายได้เรื่อยๆ

แผนการลงทุน

GIF

Global Income Focus

หาโอกาสจากสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากเงินลงทุน

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

4-6%
เสี่ยงกลาง

RIS

Retirement Income Solution

สร้างรากฐานรายได้หลังเกษียณ ควบคุมความเสี่ยงเข้มงวด

ขั้นต่ำ

500,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

3-4%
เสี่ยงกลาง