Finnomena Playlist Cover
พักเงิน

สำหรับผู้ที่มีเงินก้อนแต่ต้องอาจจะต้องนำไปใช้ในอนาคตอันใกล้ หรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉินไว้

แผนการลงทุน

All Defense

All Defense

พักเงินระยะสั้น เพื่อหาจังหวะเข้าลงทุน

ขั้นต่ำ

5,000 ฿
เสี่ยงต่ำมาก