Finnomena Playlist Cover
สะสมมูลค่า

สำหรับผู้มีเงินก้อนพร้อมจะลงทุนและหากเกิดกำไรก็ทำการทบต้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคต

แผนการลงทุน

GAR

Global Absolute Return

สะสมมูลค่าด้วยพอร์ตเสี่ยงกลาง เน้นปรับพอร์ตยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

8%
เสี่ยงกลาง - สูง

All Balance

All Balance

สะสมมูลค่าด้วยการวางพอร์ตกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล

ขั้นต่ำ

50,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

6%
เสี่ยงกลาง

GCP

Global Conservative Port

เติบโตอย่างมั่นคงด้วยพอร์ตเสี่ยงต่ำ ปรับพอร์ตหาโอกาสเท่าที่จำเป็น

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

3-5%
เสี่ยงต่ำ

GGG

Next-Generation Global Growth

พอร์ตหุ้น Growth 100% ลงทุนระยะยาวสู่อนาคตด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่า

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

10%
เสี่ยงสูง

GOR

Global Optimized Return

จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงทั่วโลกด้วยกลยุทธ์จากบลจ.ระดับโลก

ขั้นต่ำ

10,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

8%
เสี่ยงกลาง - สูง

GURUPORT

A.Stotz All Weather Strategy

สะสมมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวด้วยพอร์ตแบบ All Weather

ขั้นต่ำ

500,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

5-7%
เสี่ยงกลาง

GURUPORT

A.Stotz All Weather Alpha Focus

มุ่งเน้นผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการวางกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

8%
เสี่ยงกลาง - สูง