Finnomena Playlist Cover
ลงทุนเริ่มต้น
2,000,000 บาท ขึ้นไป

ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก

private
รับสิทธิประโยชน์เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุน หรือยอดรวมพอร์ตตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม
แผนการลงทุนแนะนำ

DIY

ลงทุนด้วยตัวเอง

ออกแบบการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เสริมศักยภาพด้วยเครื่องไม้เครื่องมือจาก Finnomena

ขั้นต่ำ

1.00 ฿

GAR

Global Absolute Return

สะสมมูลค่าด้วยพอร์ตเสี่ยงกลาง เน้นปรับพอร์ตยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

8%
เสี่ยงกลาง - สูง

GGG

Next-Generation Global Growth

พอร์ตหุ้น Growth 100% ลงทุนระยะยาวสู่อนาคตด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่า

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

10%
เสี่ยงสูง

GIF

Global Income Focus

หาโอกาสจากสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากเงินลงทุน

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

4-6%
เสี่ยงกลาง

GURUPORT

A.Stotz All Weather Alpha Focus

มุ่งเน้นผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการวางกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด

ขั้นต่ำ

2,000,000 ฿

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย

8%
เสี่ยงกลาง - สูง